devops_ci_dispatch

数据库名: devops_ci_dispatch

文档版本: 1.0.1

文档描述: devops_ci_dispatch的数据库文档

表名: T_DISPATCH_KUBERNETES_BUILD

说明: dispatch-kubernetes流水线构建机信息

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

PIPELINE_ID

varchar

34

0

N

Y

2

VM_SEQ_ID

varchar

34

0

N

Y

3

POOL_NO

int

10

0

N

Y

4

PROJECT_ID

varchar

64

0

N

N

5

CONTAINER_NAME

varchar

128

0

N

N

6

IMAGES

varchar

1024

0

N

N

7

STATUS

int

10

0

N

N

8

CREATED_TIME

timestamp

19

0

Y

N

9

UPDATE_TIME

timestamp

19

0

Y

N

10

USER_ID

varchar

34

0

N

N

11

DEBUG_STATUS

bit

1

0

Y

N

b'0'

是否处于debug状态

12

DEBUG_TIME

timestamp

19

0

Y

N

debug时间

13

CPU

int

10

0

Y

N

16

CPU

14

MEMORY

varchar

64

0

Y

N

32768M

内存

15

DISK

varchar

64

0

Y

N

100G

磁盘

表名: T_DISPATCH_KUBERNETES_BUILD_CONTAINER_POOL_NO

说明: buildId和containerName,poolNo的映射关系

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

BUILD_ID

varchar

64

0

N

Y

构建ID

2

VM_SEQ_ID

varchar

64

0

N

Y

VmSeqID

3

CONTAINER_NAME

varchar

128

0

Y

N

容器名称

4

POOL_NO

varchar

128

0

Y

N

构建机池编号

5

CREATE_TIME

datetime

19

0

N

N

CURRENT_TIMESTAMP

创建时间

6

EXECUTE_COUNT

int

10

0

N

Y

1

流水线重试次数

表名: T_DISPATCH_KUBERNETES_BUILD_HIS

说明: dispatchkubernetes构建历史记录

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

2

PIPELINE_ID

varchar

64

0

N

N

pipelineid

3

BUIDLD_ID

varchar

64

0

N

N

buildid

4

VM_SEQ_ID

varchar

64

0

N

N

vmseqid

5

CONTAINER_NAME

varchar

128

0

Y

N

容器名称

6

GMT_CREATE

datetime

19

0

Y

N

CURRENT_TIMESTAMP

创建时间

7

GMT_MODIFIED

datetime

19

0

N

N

CURRENT_TIMESTAMP

修改时间

8

CPU

int

10

0

Y

N

16

CPU

9

MEMORY

varchar

64

0

Y

N

32768M

内存

10

DISK

varchar

64

0

Y

N

100G

磁盘

11

SECRET_KEY

varchar

64

0

Y

N

构建密钥

12

POOL_NO

varchar

64

0

Y

N

并发构建池

13

EXECUTE_COUNT

int

10

0

Y

N

1

流水线重试次数

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_BUILD

说明:

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键ID

2

PROJECT_ID

varchar

32

0

N

N

项目ID

3

PIPELINE_ID

varchar

34

0

N

N

流水线ID

4

BUILD_ID

varchar

34

0

N

N

构建ID

5

VM_SEQ_ID

varchar

34

0

N

N

构建序列号

6

VM_ID

bigint

20

0

N

N

虚拟机ID

7

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

8

UPDATED_TIME

datetime

19

0

N

N

更新时间

9

STATUS

int

10

0

N

N

状态

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_DOCKER_BUILD

说明:

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键ID

2

BUILD_ID

varchar

64

0

N

N

构建ID

3

VM_SEQ_ID

int

10

0

N

N

构建序列号

4

SECRET_KEY

varchar

64

0

N

N

密钥

5

STATUS

int

10

0

N

N

状态

6

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

7

UPDATED_TIME

datetime

19

0

N

N

更新时间

8

ZONE

varchar

128

0

Y

N

构建机地域

9

PROJECT_ID

varchar

34

0

Y

N

项目ID

10

PIPELINE_ID

varchar

34

0

Y

N

流水线ID

11

DISPATCH_MESSAGE

varchar

4096

0

Y

N

发送信息

12

STARTUP_MESSAGE

text

65535

0

Y

N

启动信息

13

ROUTE_KEY

varchar

64

0

Y

N

消息队列的路由KEY

14

DOCKER_INST_ID

bigint

20

0

Y

N

15

VERSION_ID

int

10

0

Y

N

版本ID

16

TEMPLATE_ID

int

10

0

Y

N

模板ID

17

NAMESPACE_ID

bigint

20

0

Y

N

命名空间ID

18

DOCKER_IP

varchar

64

0

Y

N

构建机IP

19

CONTAINER_ID

varchar

128

0

Y

N

构建容器ID

20

POOL_NO

int

10

0

Y

N

0

构建容器池序号

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_DOCKER_DEBUG

说明:

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键ID

2

PROJECT_ID

varchar

64

0

N

N

项目ID

3

PIPELINE_ID

varchar

34

0

N

N

流水线ID

4

VM_SEQ_ID

varchar

34

0

N

N

构建序列号

5

POOL_NO

int

10

0

N

N

0

构建池序号

6

STATUS

int

10

0

N

N

状态

7

TOKEN

varchar

128

0

Y

N

TOKEN

8

IMAGE_NAME

varchar

1024

0

N

N

镜像名称

9

HOST_TAG

varchar

128

0

Y

N

主机标签

10

CONTAINER_ID

varchar

128

0

Y

N

构建容器ID

11

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

12

UPDATED_TIME

datetime

19

0

N

N

修改时间

13

ZONE

varchar

128

0

Y

N

构建机地域

14

BUILD_ENV

varchar

4096

0

Y

N

构建机环境变量

15

REGISTRY_USER

varchar

128

0

Y

N

注册用户名

16

REGISTRY_PWD

varchar

128

0

Y

N

注册用户密码

17

IMAGE_TYPE

varchar

128

0

Y

N

镜像类型

18

IMAGE_PUBLIC_FLAG

bit

1

0

Y

N

镜像是否为公共镜像:0否1是

19

IMAGE_RD_TYPE

bit

1

0

Y

N

镜像研发来源:0自研1第三方

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_DOCKER_ENABLE

说明:

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

PIPELINE_ID

varchar

64

0

N

Y

流水线ID

2

ENABLE

bit

1

0

N

N

0

是否启用

3

VM_SEQ_ID

int

10

0

N

Y

-1

构建序列号

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_DOCKER_HOST

说明:

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

PROJECT_CODE

varchar

128

0

N

Y

用户组所属项目

2

HOST_IP

varchar

128

0

N

Y

主机ip

3

REMARK

varchar

1024

0

Y

N

评论

4

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

5

UPDATED_TIME

datetime

19

0

N

N

更新时间

6

TYPE

int

10

0

N

N

0

类型

7

ROUTE_KEY

varchar

45

0

Y

N

消息队列的路由KEY

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_DOCKER_HOST_ZONE

说明:

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

HOST_IP

varchar

128

0

N

Y

主机ip

2

ZONE

varchar

128

0

N

N

构建机地域

3

ENABLE

bit

1

0

Y

N

1

是否启用

4

REMARK

varchar

1024

0

Y

N

评论

5

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

6

UPDATED_TIME

datetime

19

0

N

N

更新时间

7

TYPE

int

10

0

N

N

0

类型

8

ROUTE_KEY

varchar

45

0

Y

N

消息队列的路由KEY

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_DOCKER_IP_INFO

说明: DOCKER构建机负载表

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键

2

DOCKER_IP

varchar

64

0

N

N

DOCKERIP

3

DOCKER_HOST_PORT

int

10

0

N

N

80

DOCKERPORT

4

CAPACITY

int

10

0

N

N

0

节点容器总容量

5

USED_NUM

int

10

0

N

N

0

节点容器已使用容量

6

CPU_LOAD

int

10

0

N

N

0

节点容器CPU负载

7

MEM_LOAD

int

10

0

N

N

0

节点容器MEM负载

8

DISK_LOAD

int

10

0

N

N

0

节点容器DISK负载

9

DISK_IO_LOAD

int

10

0

N

N

0

节点容器DISKIO负载

10

ENABLE

bit

1

0

Y

N

b'0'

节点是否可用

11

SPECIAL_ON

bit

1

0

Y

N

b'0'

节点是否作为专用机

12

GRAY_ENV

bit

1

0

Y

N

b'0'

是否为灰度节点

13

CLUSTER_NAME

varchar

64

0

Y

N

COMMON

构建集群类型

14

GMT_CREATE

datetime

19

0

Y

N

CURRENT_TIMESTAMP

创建时间

15

GMT_MODIFIED

datetime

19

0

Y

N

CURRENT_TIMESTAMP

修改时间

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_DOCKER_POOL

说明: DOCKER并发构建池状态表

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键

2

PIPELINE_ID

varchar

64

0

N

N

流水线ID

3

VM_SEQ

varchar

64

0

N

N

构建机序号

4

POOL_NO

int

10

0

N

N

0

构建池序号

5

STATUS

int

10

0

N

N

0

构建池状态

6

GMT_CREATE

datetime

19

0

Y

N

CURRENT_TIMESTAMP

创建时间

7

GMT_MODIFIED

datetime

19

0

Y

N

CURRENT_TIMESTAMP

修改时间

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_DOCKER_TASK

说明:

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键ID

2

PROJECT_ID

varchar

64

0

N

N

项目ID

3

AGENT_ID

varchar

32

0

N

N

构建机ID

4

PIPELINE_ID

varchar

34

0

N

N

流水线ID

5

BUILD_ID

varchar

34

0

N

N

构建ID

6

VM_SEQ_ID

int

10

0

N

N

构建序列号

7

STATUS

int

10

0

N

N

状态

8

SECRET_KEY

varchar

128

0

N

N

密钥

9

IMAGE_NAME

varchar

1024

0

N

N

镜像名称

10

CHANNEL_CODE

varchar

128

0

Y

N

渠道号,默认为DS

11

HOST_TAG

varchar

128

0

Y

N

主机标签

12

CONTAINER_ID

varchar

128

0

Y

N

构建容器ID

13

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

14

UPDATED_TIME

datetime

19

0

N

N

更新时间

15

ZONE

varchar

128

0

Y

N

构建机地域

16

REGISTRY_USER

varchar

128

0

Y

N

注册用户名

17

REGISTRY_PWD

varchar

128

0

Y

N

注册用户密码

18

IMAGE_TYPE

varchar

128

0

Y

N

镜像类型

19

CONTAINER_HASH_ID

varchar

128

0

Y

N

构建Job唯一标识

20

IMAGE_PUBLIC_FLAG

bit

1

0

Y

N

镜像是否为公共镜像:0否1是

21

IMAGE_RD_TYPE

bit

1

0

Y

N

镜像研发来源:0自研1第三方

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_DOCKER_TASK_DRIFT

说明: DOCKER构建任务漂移记录表

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键

2

PIPELINE_ID

varchar

64

0

N

N

流水线ID

3

BUILD_ID

varchar

64

0

N

N

构建ID

4

VM_SEQ

varchar

64

0

N

N

构建机序号

5

OLD_DOCKER_IP

varchar

64

0

N

N

旧构建容器IP

6

NEW_DOCKER_IP

varchar

64

0

N

N

新构建容器IP

7

OLD_DOCKER_IP_INFO

varchar

1024

0

N

N

旧容器IP负载

8

GMT_CREATE

datetime

19

0

Y

N

CURRENT_TIMESTAMP

创建时间

9

GMT_MODIFIED

datetime

19

0

Y

N

CURRENT_TIMESTAMP

修改时间

表名: T_DISPATCH_PIPELINE_DOCKER_TASK_SIMPLE

说明: DOCKER构建任务表

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键

2

PIPELINE_ID

varchar

64

0

N

N

流水线ID

3

VM_SEQ

varchar

64

0

N

N

构建机序号

4

DOCKER_IP

varchar

64

0

N

N

构建容器IP

5

DOCKER_RESOURCE_OPTION

int

10

0

N

N

0

构建资源配置

6

GMT_CREATE

datetime

19

0

Y

N

CURRENT_TIMESTAMP

创建时间

7

GMT_MODIFIED

datetime

19

0

Y

N

CURRENT_TIMESTAMP

修改时间

表名: T_DISPATCH_PROJECT_RUN_TIME

说明: 项目当月已使用额度

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

PROJECT_ID

varchar

128

0

N

Y

项目ID

2

VM_TYPE

varchar

128

0

N

Y

VM类型

3

RUN_TIME

bigint

20

0

N

N

运行时长

4

UPDATE_TIME

datetime

19

0

N

N

更新时间

表名: T_DISPATCH_QUOTA_JOB_SYSTEM

说明: 流水线JOB配额系统表

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

自增ID

2

VM_TYPE

varchar

64

0

N

N

构建机类型

3

CHANNEL_CODE

varchar

128

0

N

N

构建来源,包含:BS,CODECC,AM,GIT等

4

RUNNING_JOBS_MAX_SYSTEM

int

10

0

N

N

1000

系统最大并发JOB数

5

RUNNING_JOBS_MAX_PROJECT

int

10

0

N

N

100

单项目默认最大并发JOB数

6

RUNNING_TIME_JOB_MAX

int

10

0

N

N

24

系统默认所有单个JOB最大执行时间

7

RUNNING_TIME_JOB_MAX_PROJECT

int

10

0

N

N

1000

默认单项目所有JOB最大执行时间

8

PROJECT_RUNNING_JOB_THRESHOLD

int

10

0

N

N

80

项目执行job数量告警阈值

9

PROJECT_RUNNING_TIME_THRESHOLD

int

10

0

N

N

80

项目执行job时间告警阈值

10

SYSTEM_RUNNING_JOB_THRESHOLD

int

10

0

N

N

80

系统执行job数量告警阈值

11

OPERATOR

varchar

128

0

N

N

操作人

12

CREATE_TIME

timestamp

19

0

N

N

CURRENT_TIMESTAMP

创建时间

13

UPDATE_TIME

timestamp

19

0

N

N

CURRENT_TIMESTAMP

修改时间

表名: T_DISPATCH_QUOTA_PROJECT

说明: 项目配额

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

PROJECT_ID

varchar

128

0

N

Y

项目ID

2

VM_TYPE

varchar

128

0

N

Y

VM类型

3

CHANNEL_CODE

varchar

128

0

N

Y

BS

构建来源,包含:BS,CODECC,AM,GIT等

4

RUNNING_JOBS_MAX

int

10

0

N

N

项目最大并发JOB数

5

RUNNING_TIME_JOB_MAX

int

10

0

N

N

项目单JOB最大执行时间

6

RUNNING_TIME_PROJECT_MAX

int

10

0

N

N

项目所有JOB最大执行时间

7

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

8

UPDATED_TIME

datetime

19

0

N

N

更新时间

9

OPERATOR

varchar

128

0

N

N

操作人

表名: T_DISPATCH_QUOTA_SYSTEM

说明: 系统配额

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

VM_TYPE

varchar

128

0

N

Y

构建机类型

2

RUNNING_JOBS_MAX_SYSTEM

int

10

0

N

N

蓝盾系统最大并发JOB数

3

RUNNING_JOBS_MAX_PROJECT

int

10

0

N

N

单项目默认最大并发JOB数

4

RUNNING_TIME_JOB_MAX

int

10

0

N

N

系统默认所有单个JOB最大执行时间

5

RUNNING_TIME_JOB_MAX_PROJECT

int

10

0

N

N

默认单项目所有JOB最大执行时间

6

RUNNING_JOBS_MAX_GITCI_SYSTEM

int

10

0

N

N

工蜂CI系统总最大并发JOB数量

7

RUNNING_JOBS_MAX_GITCI_PROJECT

int

10

0

N

N

工蜂CI单项目最大并发JOB数量

8

RUNNING_TIME_JOB_MAX_GITCI

int

10

0

N

N

工蜂CI单JOB最大执行时间

9

RUNNING_TIME_JOB_MAX_PROJECT_GITCI

int

10

0

N

N

工蜂CI单项目最大执行时间

10

PROJECT_RUNNING_JOB_THRESHOLD

int

10

0

N

N

项目执行job数量告警阈值

11

PROJECT_RUNNING_TIME_THRESHOLD

int

10

0

N

N

项目执行job时间告警阈值

12

SYSTEM_RUNNING_JOB_THRESHOLD

int

10

0

N

N

系统执行job数量告警阈值

13

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

14

UPDATED_TIME

datetime

19

0

N

N

更新时间

15

OPERATOR

varchar

128

0

N

N

操作人

表名: T_DISPATCH_RUNNING_JOBS

说明: 运行中的JOB

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

int

10

0

N

Y

主键ID

2

PROJECT_ID

varchar

128

0

N

N

项目ID

3

VM_TYPE

varchar

128

0

N

N

VM类型

4

CHANNEL_CODE

varchar

128

0

N

N

BS

构建来源,包含:BS,CODECC,AM,GIT等

5

BUILD_ID

varchar

128

0

N

N

构建ID

6

VM_SEQ_ID

varchar

128

0

N

N

构建序列号

7

EXECUTE_COUNT

int

10

0

N

N

执行次数

8

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

9

AGENT_START_TIME

datetime

19

0

Y

N

构建机启动时间

表名: T_DISPATCH_THIRDPARTY_AGENT_BUILD

说明:

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键ID

2

PROJECT_ID

varchar

64

0

N

N

项目ID

3

AGENT_ID

varchar

32

0

N

N

构建机ID

4

PIPELINE_ID

varchar

34

0

N

N

流水线ID

5

BUILD_ID

varchar

34

0

N

N

构建ID

6

VM_SEQ_ID

varchar

34

0

N

N

构建序列号

7

STATUS

int

10

0

N

N

状态

8

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

9

UPDATED_TIME

datetime

19

0

N

N

更新时间

10

WORKSPACE

varchar

4096

0

Y

N

工作空间

11

BUILD_NUM

int

10

0

Y

N

0

构建次数

12

PIPELINE_NAME

varchar

255

0

Y

N

流水线名称

13

TASK_NAME

varchar

255

0

Y

N

任务名称

14

AGENT_IP

varchar

128

0

Y

N

节点IP

15

NODE_ID

bigint

20

0

Y

N

0

第三方构建机NODE_ID

16

DOCKER_INFO

json

1073741824

0

Y

N

第三方构建机docker构建信息

17

EXECUTE_COUNT

int

10

0

Y

N

流水线执行次数

18

CONTAINER_HASH_ID

varchar

128

0

Y

N

容器ID日志使用

表名: T_DISPATCH_THIRDPARTY_AGENT_DOCKER_DEBUG

说明: 第三方构建机Docker登录调试

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键ID

2

AGENT_ID

varchar

32

0

N

N

构建机ID

3

PROJECT_ID

varchar

64

0

N

N

项目ID

4

PIPELINE_ID

varchar

34

0

N

N

流水线ID

5

BUILD_ID

varchar

34

0

N

N

构建ID

6

VM_SEQ_ID

varchar

34

0

N

N

构建序列号

7

USER_ID

varchar

34

0

N

N

调试用户

8

STATUS

int

10

0

N

N

状态

9

CREATED_TIME

datetime

19

0

N

N

创建时间

10

UPDATED_TIME

datetime

19

0

N

N

修改时间

11

WORKSPACE

varchar

4096

0

Y

N

工作空间

12

DOCKER_INFO

json

1073741824

0

Y

N

第三方构建机docker构建信息

13

ERR_MSG

text

65535

0

Y

N

启动构建时的错误信息

14

DEBUG_URL

varchar

4096

0

Y

N

debug链接

表名: T_DOCKER_RESOURCE_OPTIONS

说明: docker基础配额表

数据列:

序号名称数据类型长度小数位允许空值主键默认值说明

1

ID

bigint

20

0

N

Y

主键

2

CPU_PERIOD

int

10

0

N

N

10000

CPU配置

3

CPU_QUOTA

int

10

0

N

N

160000

CPU配置

4

MEMORY_LIMIT_BYTES

bigint

20

0

N

N

34359738368

内存:32G

5

DISK

int

10

0

N

N

100

磁盘:100G

6

BLKIO_DEVICE_WRITE_BPS

bigint

20

0

N

N

125829120

磁盘写入速率,120m/s

7

BLKIO_DEVICE_READ_BPS

bigint

20

0

N

N

125829120

磁盘读入速率,120m/s

8

DESCRIPTION

varchar

128

0

N

N

描述